Reviews name Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010 của HĐND tỉnh.
Content Thực hiện Kế hoạch số 438/KH-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về triển khai xây dựng các nội dung trình HĐND tỉnh khóa III tại kỳ họp thứ 9 và Kỳ họp bất thường năm 2019, Sở Công Thương đã dự thảo nghị quyết, đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 – 2015, có xét đến năm 2020. Để văn bản được ban hành đảm bảo chất lượng, phù hợp với quy định của pháp luật, Sở Công Thương kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham gia góp ý để hoàn thiện dự thảo, trước khi đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 – 2015, có xét đến năm 2020. Mọi ý kiến góp ý gửi về Sở Công Thương để có cơ sở hoàn thiện dự thảo, đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành .
Agencies issued Sở Công thương
Legislation type Nghị quyết
Categorise Công Thương
Start date reviews 04/11/2019
End date reviews 04/12/2019
Other draft