Reviews name Lấy ý kiến góp ý dự thảo Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Content Lấy ý kiến góp ý dự thảo Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông. Mọi ý kiến góp ý gửi về Văn phòng UBND tỉnh để hoàn thiện và trình phê duyệt
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
Categorise Nội vụ
Start date reviews 18/11/2019
End date reviews 18/12/2019

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 54.386.483