VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo về việc ban hành Quyết định Quy định về việc triển khai Nghị quyết số 60/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và một số chính sách của Trung ương về lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng dự thảo Quyết định Quy định về việc triển khai Nghị quyết số 60/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và một số chính sách của Trung ương về lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp ý kiến xin gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Chi cục Kiểm lâm) trước ngày 25/4/2020 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.
Cơ quan dự thảo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 24/03/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 24/04/2020

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 56.371.535