VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo “Quy định về hoạt động, hướng dẫn nội dung thu, chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Đăk Nông”
Nội dung Thực hiện Công văn số 1441/UBND – KTN ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc thống nhất chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Sở Nông nghiệp và PTNT đã Dự thảo Quyết định “Quy định về hoạt động, hướng dẫn nội dung thu, chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Đăk Nông” . Để đảm bảo trình tự, thủ tục ban hành theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Cổng thông tin điện tử tỉnh Đăk Nông đăng tải nội dung Dự thảo “Quy định về hoạt động, hướng dẫn nội dung thu, chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Đăk Nông” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý. Mọi góp ý xin gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đăk Nông, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. ĐT liên hệ: 02613.546.805. Email: pctt.daknong@gmail.com. trước ngày 25/4/2020 để tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền xem xét.
Cơ quan dự thảo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Tài chính - Ngân sách
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/04/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 25/04/2020

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 56.359.936