VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Đắk Nông
Nội dung Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông; Căn cứ Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh triển khai xây dựng các nội dung trình HĐND tỉnh khóa III tại Kỳ họp thứ 10 và Kỳ họp bất thường năm 2020. Trên cơ sở đề án của các Sở chuyên ngành, Sở Tài chính đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông (Dự thảo Nghị quyết đính kèm Công văn này). Để việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật được kịp thời, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, Sở Tài chính đề nghị: - Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu, tham gia góp ý đối với Dự thảo Nghị quyết, gửi về Sở Tài chính trước ngày 30/4/2020. - Văn phòng UBND tỉnh cho đăng tải toàn văn Dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Với nội dụng như trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, cho ý kiến góp ý đảm bảo thời gian theo quy định./.
Cơ quan dự thảo Sở Tài chính
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thỉnh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/04/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 30/04/2020

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 19
Tổng: 55.781.608