Reviews name Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về việc quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Sở Tài chính đã đã xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Tài chính, khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông trước ngày 27/4/2020 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.
Agencies issued Sở Tài chính
Legislation type Nghị quyết
Categorise Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Start date reviews 27/03/2020
End date reviews 27/04/2020
File attach