Reviews name Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Sở Tài chính đã đã xây dựng dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Tài chính, khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông trước ngày 07/5/2020 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Agencies issued Sở Tài chính
Legislation type Quyết định
Categorise Phí, lệ phí
Start date reviews 07/04/2020
End date reviews 07/05/2020
File attach

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 54.572.938