VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số điều Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số điều Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Tài chính, khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông trước ngày 04/5/2020 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.
Cơ quan dự thảo Sở Tài chính
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Nội vụ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 21/04/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 04/05/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 55.784.502