VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn Ngân sách địa phương giai đoạn 2016 – 2020 và Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2020
Nội dung Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn Ngân sách địa phương giai đoạn 2016 – 2020 và Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2020. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung Dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư, đường 23/3, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, trước ngày 20/9/2020 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Tài chính - Ngân sách
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 27/08/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 20/09/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 56.755.863