VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021 – 2025
Nội dung Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021 – 2025. Để thực hiện đúng theo Điều 120 và Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung Dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, trước ngày 21/10/2020 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Bộ Chỉ huy Quân sự
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thỉnh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 21/09/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 21/10/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 56.114.286