VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông trong năm học 2021-2022.
Nội dung Để kịp thời gian ban hành Nghị quyết đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Ngày 03/11/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông trong năm học 2021-2022. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải nội dung Nghị quyết, đề nghị các cơ quan, đơn vị cho ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết nêu trên. Ý kiến gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chậm nhất ngày 09/11/2020 để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét.
Cơ quan dự thảo Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thỉnh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 04/11/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 09/11/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 20
Tổng: 56.138.238