VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung cấp nghề trở lên và giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014-2020
Nội dung Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung cấp nghề trở lên và giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014-2020. Để đảm bảo việc ban hành văn bản theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải nội dung dự thảo Nghị quyết, đề nghị các cơ quan, đơn vị cho ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết nêu trên. Ý kiến gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chậm nhất ngày 12/12/2020 để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét.
Cơ quan dự thảo Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Lao động Thương binh và Xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 12/11/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 12/12/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 56.138.195