VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định về ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Căn cứ Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Văn phòng UBND tỉnh Dự thảo Quyết định về ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đề nghị các Sở Ban ngành; UBND các huyện, thành phố cho ý kiến góp ý gửi về Văn phòng UBND trước ngày 5/3/2021.
Cơ quan dự thảo Văn phòng UBND tỉnh
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Quy phạm pháp luật
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 23/02/2021
Ngày kết thúc lấy ý kiến 05/03/2021

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 30
Tổng: 56.133.733