VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025 - 2026
Nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025 - 2026. Để thực hiện theo đúng quy định tại Điều 129 và Khoản 1, Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải dự thảo Nghị quyết lên Cổng thông tin điện tử, để xin ý kiến đóng góp của các tổ chức, doanh nhiệp và cá nhân. Ý kiến góp ý gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 19/4/2021 để tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo, gửi Sở Tư pháp và các cấp có thẩm quyền theo quy định.
Cơ quan dự thảo UBND tỉnh
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Đào tạo- Bồi dưỡng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 08/04/2021
Ngày kết thúc lấy ý kiến 19/04/2021

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 56.346.714