VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về chính sách thu hút, hỗ trợ theo chế độ đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025
Nội dung Sở Y tế đã xây dựng dự thảo nghị quyết về chính sách thu hút, hỗ trợ theo chế độ đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin đăng tải dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa trước ngày 17/6/2021 để tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Y tế
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Chính sách
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 17/05/2021
Ngày kết thúc lấy ý kiến 17/06/2021

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 57.025.395