VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định quy trình, thủ tục thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định quy trình, thủ tục thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh Đắk Nông. Để dự thảo được ban hành theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, Ban biên tập Cổng thông tin đăng tải dự thảo lên Công thông tin điện tử để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Đắk Nông, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa trước ngày 24//2021 để tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 24/05/2021
Ngày kết thúc lấy ý kiến 24/06/2021

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 57.025.724