Reviews name Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2018
Content Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018. Để có đủ căn cứ tham mưu, đề nghị các cấp khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc tỉnh. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải danh sách các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng, để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân xin gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh hoặc qua số điện thoại 02613.545.184
Agencies issued Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Legislation type Văn bản
Categorise Thi đua Khen thưởng
Start date reviews 07/03/2019
End date reviews 20/03/2019
File attach