Reviews name Lấy ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cấp các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cấp các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước ngày 13/6/2020 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Agencies issued Sở Tài nguyên - Môi trường
Legislation type Quyết định
Categorise Đất đai
Start date reviews 13/05/2020
End date reviews 13/06/2020

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 54.659.132