VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phong, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông; chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực khoa học công nghệ Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện/thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Thực hiện Quy định số 07/QĐi/TU ngày 12/6/2018 của Tỉnh ủy Đắk Nông quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và định hướng khung tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Sở Khoa học và công nghệ xây dựng Dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phong, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông; chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực khoa học công nghệ Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện/thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông đề nghị các cơ quan đơn vị, liên quan trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tham gia góp ý kiến vào Dự thảo nói trên, đồng thời gửi ý kiến góp ý về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông.
Cơ quan dự thảo Sở Khoa học và Công nghệ
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 21/09/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 21/10/2018
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 55.724.467