VĂN BẢN DỰ THẢO

STT Tên dự thảo Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày kết thúc lấy ý kiến
1 Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định về cơ chế quay vòng vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 10/10/2022 14/10/2022
2 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức Kinh tế - Kỹ thuật áp dụng cho các hoạt động Khuyến nông tỉnh Đắk Nông (lần 2) 07/10/2022 10/10/2022
3 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định Phân cấp quản lý công trình thủy lợi và Quy mô thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 25/08/2022 25/09/2022
4 Lấy ý kiến góp ý dự thảo quyết định ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/08/2022 15/09/2022
5 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ khuyến nông viên cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 18/07/2022 18/08/2022
6 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Quy định giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/06/2022 15/07/2022
7 Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ 26/05/2022 05/06/2022
8 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Quy định chi tiết nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đắk Nông 17/05/2022 17/06/2022
9 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021 – 2025 27/04/2022 27/05/2022
10 Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 22/04/2022 22/05/2022
11 Dự thảo “Quyết định ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông” 26/01/2022 26/02/2022
12 Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định quy trình, thủ tục thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh Đắk Nông 24/05/2021 24/06/2021
13 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết về việc thông qua giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; dự thảo Quyết định Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 09/04/2021 09/05/2021
14 Góp ý dự thảo Quyết định Quy định nội dung và mức hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06/04/2021 20/04/2021
15 Lấy ý kiến dự thảo Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 02/04/2021 20/04/2021
16 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh 04/03/2021 04/04/2021
17 Lấy ý kiến góp ý rộng rải dự thảo Quyết định ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/11/2020 19/12/2020
18 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành về Định mức kinh tế kỹ thuật (KTKT) một số cây trồng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 2 14/10/2020 06/11/2020
19 Lấy ý kiến góp ý kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Gia Nghĩa. 10/09/2020 18/09/2020
20 Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về việc quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 27/03/2020 27/04/2020

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 4
Tổng: 59.533.583