Legislation code 03/2015/NQ-HĐND
Issuing date 22/07/2015
Published time 02/08/2015
Signer Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
Subject Nghị quyết về việc bổ sung Danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Đất đai - Nhà ở
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 53.657.464