Legislation code 04/2017/QĐ-UBND
Issuing date 15/02/2017
Published time 27/02/2017
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Khoa học và Công nghệ
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 53.747.682