Legislation code 07/2016/QĐ-UBND
Issuing date 02/03/2016
Published time 14/03/2016
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Khoa học và Công nghệ
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 53.747.650