Legislation code 11/2016/QĐ-UBND
Issuing date 22/03/2016
Published time 10/03/2016
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Văn hóa, Thể thao và Du lịch
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 53.656.979