Legislation code 16/2014/NQ-HĐND
Issuing date 16/07/2014
Published time 26/07/2014
Signer Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
Subject Nghị quyết về việc Quy định cơ cấu vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014 - 2015.
Agencies level Cấp tỉnh
Categories
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 53.746.322