Legislation code 19/2016/QĐ-UBND
Issuing date 26/04/2016
Published time 04/05/2016
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Xây dựng
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 52.921.408