Legislation code 21/2014/QĐ-UBND
Issuing date 07/10/2014
Published time 17/10/2014
Signer Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
Subject Quyết định về việc sửa đổi khoản 1, Điều 7 Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 04/7/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Giáo dục và Đào tạo
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 32
Tổng: 54.397.368