Legislation code 27/2016/QĐ-UBND
Issuing date 08/08/2016
Published time 18/08/2016
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nội chính
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 53.744.202