Legislation code 29/2015/NQ-HĐND
Issuing date 10/12/2015
Published time 20/12/2015
Signer Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
Subject Nghị quyết quy định cơ cấu nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 53.400.962