Legislation code 31/2016/NQ-HĐND
Issuing date 06/09/2016
Published time 10/09/2016
Signer Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Subject Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông từ năm hoc 2016 - 2017 đến năm hoc 2020 - 2021
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Giáo dục và Đào tạo
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 51.697.213