Legislation code 32/2015/NQ-HĐND
Issuing date 10/12/2015
Published time 20/12/2015
Signer Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
Subject Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số nội dung trong Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2019
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Đất đai - Nhà ở
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 53.657.122