Legislation code 32/2016/QĐ-UBND
Issuing date 20/10/2016
Published time 30/10/2016
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nội chính
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 53.667.723