Legislation code 54/2016/NQ-HĐND
Issuing date 15/12/2016
Published time 01/01/2017
Signer Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Subject Nghị quyết ban hành Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Phí - Lệ phí
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 53.701.589