Legislation code 06/2017/NQ-HĐND
Issuing date 26/07/2017
Published time 07/08/2017
Signer Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Subject Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch ba lạo rừng tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Tài nguyên và Môi trường
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 19
Tổng: 53.376.166