Legislation code 23 /2017/NQ-HĐND
Issuing date 14/12/2017
Published time 01/01/2018
Signer Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Subject Nghị quyết quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Kế hoạch đầu tư
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 53.701.280