Legislation code 31/2017/NQ-HĐND
Issuing date 14/12/2017
Published time 01/01/2018
Signer Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Subject Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010 của HĐND tỉnh Đắk Nông quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories An ninh-quốc phòng
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 53.701.815