Legislation code 15/2015/QĐ-UBND
Issuing date 16/04/2015
Published time 26/04/2015
Signer Lê Diễn
Subject Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nội vụ
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 53.701.656