Legislation code 18/2015/QĐ-UBND
Issuing date 03/07/2015
Published time 13/07/2015
Signer Lê Diễn
Subject Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nội vụ
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 53.701.099