Legislation code 09/2016/QĐ-UBND
Issuing date 15/03/2016
Published time 25/03/2016
Signer Nguyễn Bốn
Subject Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Giáo dục và Đào tạo
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 20
Tổng: 53.774.819