Legislation code 12/2016/QĐ-UBND
Issuing date 22/03/2016
Published time 01/04/2016
Signer Nguyễn Bốn
Subject Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lao động, Thương binh và Xã hội
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 53.697.406