Legislation code 04/2018/NQ-HĐND
Issuing date 02/08/2018
Published time 06/08/2018
Signer Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Subject Nghị quyết quy định tỷ lệ, định mức hỗ trợ đầu tư xây cơ sở hạ tầng thiết yếu trong việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đến năm 2020
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Kế hoạch đầu tư
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 53.701.806