Legislation code 07/2018/NQ-HĐND
Issuing date 02/08/2018
Published time 06/08/2018
Signer Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Subject Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lĩnh vực khác
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 53.724.284