Legislation code 06/2018/NQ-HĐND
Issuing date 02/08/2018
Published time 06/08/2018
Signer Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Subject Nghị quyết ban hành Quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đăk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Kế hoạch đầu tư
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 53.701.454