Legislation code 28/2018/NQ-HĐND
Issuing date 14/12/2018
Published time 26/12/2018
Signer Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Subject Nghị quyết về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lĩnh vực khác
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 50.784.755