Legislation code 29/2018/NQ-HĐND
Issuing date 24/12/2018
Published time 26/12/2018
Signer Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Subject Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Phí - Lệ phí
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 36
Tổng: 53.708.687