Legislation code 32/2018/NQ-HĐND
Issuing date 14/12/2018
Published time 26/12/2018
Signer Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Subject Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lĩnh vực khác
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 53.680.112