Legislation code 07/2020/NQ-HĐND
Issuing date 10/07/2020
Published time 27/07/2020
Signer Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Subject Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lĩnh vực khác
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 54.641.443