Legislation code 06/2020/NQ-HĐND
Issuing date 10/07/2020
Published time 27/07/2020
Signer Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Subject Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lĩnh vực khác
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 54.641.616